Εκτελεστική Επιτροπή 2019-23

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, όπως προβλέπεται και από το ιδρυτικό Π.Δ., είναι πενταμελής (5μελής) και μέλη της είναι Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμα μέλη του Δ.Σ. Η θητεία του οργάνου αυτού διαρκεί όσο και η δημοτική περίοδο.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος: Κύτελης Ευστρατιος, Δήμαρχος Μυτιλήνης.

Αντιπρόεδρος: Κάρμαντζης Σταμάτιος, Δήμαρχος Χίου.

Γραμματέας: Βογιατζής Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος ΣΑΜΟΥ .

Μέλος: Αναγνωστου Παναγιωτης, Δημοτικος συμβουλος Χίου.

Μέλος: Καραβασίλης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Χίου.  

Εκτελεστική Επιτροπή – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

  • Η Εκ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΠΕΔ Β.Αιγαίου. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκ.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της ΠΕΔ Β.Αιγαίου στη Μυτιλήνη ή σε άλλη πόλη της Περιφέρειας μετά από σχετική απόφαση.
  • Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και μετά από αίτημα δύο (2) τουλάχιστον μελών της, με συγκεκριμένα θέματα εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή του.
  • Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν η Επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
  • Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας και αυτού αντικαθίσταται από το Γραμματέα.
  • Η Εκ.Ε. καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της ΠΕΔ Β.Αιγαίου και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση.
  • Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το ΔΣ.
  • Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής καθορίζονται από κανονισμό που ψηφίζεται από το Δ.Σ.

Δημοτική Περίοδος