Πρόεδρος

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Δήμαρχος Λέσβου

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου προέκυψαν από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την  1η Οκτωβρίου 2014. Στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 1η Οκτωβρίου 2014 με την υπ' αρίθ.: 23/01-10-2014 εξέλεξαν τον Δήμαρχο Λέσβου κ. Γαληνό Σπυρίδων ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου για την δημοτική περίοδο 2014-2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου είναι οι κάτωθι:

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου , είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εκτελεστικής Επιτροπής (Εκ.Ε.) αυτής.

Εκπροσωπεί την Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται.

 • Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.
 • Λαμβάνει κάθε μέτρο με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας του ΔΣ, όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου τα οποία φέρει για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση αυτού.
 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση το ΔΣ και την Εκτελεστική Επιτροπή (Εκ.Ε).
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Εκ.Ε.
 • Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. και της Εκ.Ε., λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον αφαιρεί. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
 • Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.
 • Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.
 • Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου και τις διευθύνει.
 • Είναι προϊστάμενος του προσωπικού της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που είναι ο κ.Τζιμής Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος Λέσβου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου που είναι ο κ.Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος Χίου.

Όταν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..

Αν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Πριν συνέλθει το Δ.Σ. για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατείχε ο τέως Πρόεδρος.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο αυτού για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσα τους δημόσια κλήρωση από τον Προεδρεύοντα.

 

Συννημένα αρχεία:
Αρχείο viografiko_spyros_galinos.docx

Δημοτική Περίοδος