Προκηρύξεις

 • 11/27/2015 - 12:54

  Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ΑΕ (Π.Ε.Α. Β.Αιγαίου ΑΕ) μετά την απόφαση με αριθμό 10/2015 του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.)

  ανακοινώνει

  ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για διάστημα ενός έτους με ένα (1) άτομο ειδικότητας :

  • Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος.

   

  για τις ανάγκες λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών, Λυμάτων και Εδαφών της εταιρείας.

 • 12/06/2013 - 10:39