ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ΑΕ (Π.Ε.Α. Β.Αιγαίου ΑΕ) μετά την απόφαση με αριθμό 10/2015 του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.)

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για διάστημα ενός έτους με ένα (1) άτομο ειδικότητας :

  • Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος.

 

για τις ανάγκες λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών, Λυμάτων και Εδαφών της εταιρείας.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το Φυσικοχημικό Τμήμα του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών, Λυμάτων και Εδαφών στην οδό Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ στη Μυτιλήνη, οδός Καραντώνη 6, μέχρι την Τετάρτη 9/12/2015 και ώρα 14:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών-Λυμάτων και Εδαφών και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα φτάσουν στην εταιρεία μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Κονιαρέλλης Δημήτρης, οδός Καραντώνη 6, τηλ. 222510 29570-27333.

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί σε τοπική εφημερίδα στις 30-11-2015 και θα αναρτηθεί στις Ιστοσελίδες της ΠΕΔ Β.Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από αρμόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. και στη συνέχεια η τελική απόφαση θα παρθεί από το ίδιο το  Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ.

Ενότητα: