Γενική Συνέλευση 2019-23

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών της που είναι οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου. Συγκεκριμένα αποτελείται από Δημάρχους, εκπροσώπους των Δήμων του Βορείου Αιγαίου (δημοτικοί σύμβουλοι), που ανέρχονται συνολικά σε 75 μέλη.

Σύμφωνα με το ΠΔ 75/2011 ίδρυσης και λειτουργίας των Π.Ε.Δ., η Γενική Συνέλευση διέπεται από τους παρακάτω κανόνες λειτουργίας, έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.

  • Η Γ.Σ. συγκαλείται κάθε χρόνο με απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Β.Αιγαίου σε ετήσιο τακτικό συνέδριο.
  • Η Γ.Σ. συγκαλείται και εκτάκτως σε έκτακτα συνέδρια, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι με απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού.
  • Επίσης συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ, μετά από αίτημα που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (¼) του συνόλου των μελών της. Στο αίτημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι της σύγκλισης, ενώ το ΔΣ μετά την υποβολή του αιτήματος είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη ΓΣ εντός 15 ημερών.
  • Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η ΓΣ επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του ΔΣ μέσα σε δέκα ημέρες σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον το τριάντα τις εκατό (30%) των νόμιμων εκπροσώπων.
  • Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης είναι το ίδιο το Δ.Σ. της ΠΕΔ.
  • Τα πλήρη πρακτικά της ΓΣ τηρούνται με ευθύνη και φροντίδα του Γραμματέα της ΠΕΔ.
  • Η Γ.Σ. εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας.
  • Η Γ.Σ. συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της ΓΣ.