Συμμετοχή σε εταιρίες

Η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου συμμετέχει σε εταιρείες τοπικής ανάπτυξης, Κέντρα Εκπαίδευσης των Νομών του Βορείου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Π.Ε.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.: Αναπτυξιακή Διαδημοτική εταιρεία με κύριο μέτοχο την Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου σε ποσοστό 99,8% του μετοχικού της κεφαλαίου και τους Δήμους Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου. Κύριο αντικείμενο της είναι η λειτουργία του εργαστηρίου ελέγχου νερών και λυμάτων.
  • ΕΤΑΛ ΑΕ: Ανώνυμη εταιρεία τοπικής ανάπτυξης της Λέσβου στην οποία η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου συμμετέχει σε ποσοστό 40,47% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER, ο προγραμματισμός της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, ενημέρωση και παροχή τεχνικής στήριξης στην τοπική κοινωνία για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ένταξη σε Προγράμματα, κτλ.
  • ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία μετέχει η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου σε ποσοστό 15% του μετοχικού της κεφαλαίου και κύριο μέτοχο το Δήμο Λέσβου. Η εταιρεία έχει σκοπό τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στη Λέσβο, του Χ.Υ.Τ.Α. και των Σταθμών μεταφόρτωσης.
  • ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ: Ανώνυμη εταιρεία στην οποία η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου μετέχει σε ποσοστό 17,39% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συναφείς έρευνες και μελέτες.
  • ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ: Ανώνυμη εταιρεία της Χίου στην οποία η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου συμμετέχει σε ποσοστό 40,50% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συναφείς δραστηριότητες όπως έρευνες, αναπτυξιακές μελέτες, συμβουλευτική υποστήριξη, οργάνωση και παρακολούθηση προγραμμάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ανάληψη δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, προώθηση των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης και συνεργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του κοινωνικού τομέα της οικονομίας κλπ.
  • ΕΤΑΧ ΑΕ: Ανώνυμη εταιρεία τοπικής ανάπτυξης της Χίου στην οποία η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου συμμετέχει σε ποσοστό 65,00% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
  • ΚΑ.Ε.Κ. ΑΕ: Αναπτυξιακή εταιρεία τοπικής ανάπτυξης της Σάμου, στην οποία η Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου συμμετέχει σε ποσοστό 19,8% του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Η ΠΕΔ Β.Αιγαίου συμμετέχει στην μη κερδοσκοπική εταιρεία της Σάμου, Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας ΦΑΡΟΣ