Εποπτικό Συμβούλιο 2019-23

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Β.Αιγαίου αποτελείται από τρία (3) μέλη με θητεία όση και η δημοτική περίοδο. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως και η ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν είναι συμβατή στο ίδιο πρόσωπο.

Τα μέλη του οργάνου εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. και για την τρέχουσα Δημοτική Περίοδο είναι:

Πρόεδρος: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος , Δημοτικός Σύμβουλος Ανατ. Σάμου.

Αντιπρόεδρος: Φραντζέσκος Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Μυτιλήνης

Μέλος: Σακαρίκος Γεώργιος , Δημοτικός Σύμβουλος  Λήμνου

 

Εποπτικό Συμβούλιο – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

  • Το ΕΣ συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες ή έκτακτα όταν το απαιτούν οι ανάγκες της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν όλα τα μέλη είναι παρόντα.
  • Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Στα αποφάσεις υποχρεωτικά αναγράφονται και οι απόψεις της μειοψηφίας.
  • Το ΕΣ ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ Β.Αιγαίου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούμενα βιβλία και τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση. Στην έκθεση αναγράφεται υποχρεωτικά και η άποψη της μειοψηφίας.
  • Η έκθεση του ΕΣ αποστέλλεται στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται άμεσα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την τακτοποίηση τυχόν αναγραφόμενων παραλείψεων ή παροχή στοιχείων – διευκρινήσεων προς το ΕΣ, με τεκμηρίωση των απόψεων του για την ορθότητα και νομιμότητα γενόμενων δαπανών.
  • Η έκθεση του ΕΣ αποστέλλεται προς την ετήσια τακτική ΓΣ, η οποία και αποφασίζει σχετικά. Αποστέλλεται επίσης και προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας του.

Δημοτική Περίοδος