Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 στη Μυτιλήνη, με την απόφαση τους 23/01-10-2014, τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου, συγκροτήθηκαν σε σώμα όπως φαίνεται στη συνέχεια για την περίοδο 2014-2019.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόεδρος: Γαληνός Σπυρίδων, Δήμαρχος Λέσβου.

Αντιπρόεδρος: Τζιμής Ευστράτιος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος Χίου.

Μέλη:

1) Αγγελόπουλος Μιχαήλ, Δήμαρχος Σάμου.

2) Βογιατζής Στέφανος, Δήμαρχος Οινουσσών.

3) Βουρνούς Εμμανουήλ, Δήμαρχος Χίου.

4) Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

5) Κακαλή Μαρία, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου.

6) Μαρινάκης Δημήτριος, Δήμαρχος Λήμνου.

7) Μαρούσης Ιωάννης, Δήμαρχος Φούρνων-Κορσεών.

8) Σταμούλος Στυλιανός, Δήμαρχος Ικαρίας.

9) Αμύγδαλος Ιάκωβος, Δημοτικός Σύμβουλος Χίου.

10) Βογιατζής Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμου.

11) Καραγεωργίου Ευστράτιος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

12) Τσιριγώτη Νίκη, Δημοτική Σύμβουλος Λέσβου.

Διοικητικό Συμβούλιο – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

 • Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΠΕΔ Β.Αιγαίου. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της ΠΕΔ Β.Αιγαίου στη Μυτιλήνη ή σε άλλη πόλη της Περιφέρειας ύστερα από σχετική απόφαση του.
   
 • Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από το τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
   
 • Το ΔΣ έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό(40%) των μελών του.
   
 • Το ΔΣ παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
   
 • Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυόμενου ο Γραμματέας. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
   
 • Το ΔΣ διοικεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών του φορέα.
   
 • Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ Β.Αιγαίου.
   
 • Αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς φορείς ή άλλους σχετικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν την ΠΕΔ Β.Αιγαίου ή τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Β.Αιγαίου.
   
 • Αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδρίων της ΠΕΔ Β.Αιγαίου.
   
 • Ορίζει τους εκπροσώπους της ΠΕΔ Β.Αιγαίου σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές, κτλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
   
 • Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών του και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων, οργάνων , κτλ. Της ΠΕΔ Β.Αιγαίου.
   
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και όλους τους κανονισμούς της ΠΕΔ Β.Αιγαίου.
   
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητες του ή αρμοδιότητες του προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ Β.Αιγαίου και τους κανονισμούς.
   
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να συστήνει, να καταργεί ή να μεταφέρει παραρτήματα της ΠΕΔ Β.Αιγαίου εντός των ορίων της Περιφέρειας Β.Αιγαίου.

Δημοτική Περίοδος