Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ορισμό εκπροσώπων σε Επιτροπή Διαγωνισμού στις 13/03/2023